Dawcy, który chociaż raz oddał honorowo krew, przysługuje tytuł Honorowy Dawca Krwi.

Takiej osobie, oprócz tytułu i legitymacji Honorowy Dawca Krwi (wydawanej przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi), przysługuje również:

 • ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższej jednostki publicznej służby krwi
 • zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew

Ważne! Dział Krwiodawców informuje że w przypadku nie zakwalifikowania dawcy do oddania krwi, dzień wolny w tym dniu nie przysługuje. W takim przypadku będzie wystawiane zaświadczenie  usprawiedliwiające nieobecność w pracy maksymalnie do dwóch godzin.

 • otrzymanie wyników badań krwi
 • ulga podatkowa za oddaną krew jako darowiznę

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadawany jest po oddaniu następujących ilości krwi pełnej lub jej składników, odpowiednio przeliczonych:

nazwa odznaki ilość oddanej krwi w litrach
kobiety mężczyźni

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

odznaka zasluzony hdk 1

5

6

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

odznaka zasluzony hdk 2

10

12

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

odznaka zasluzony hdk 3

15

18

"Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
oraz ordery i odznaczenia państwowe

ordery odznaczenia panstwowe

18

20

Podstawą przeliczania składników krwi jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (DZ. U. 21/2006, poz. 163)

1 litr krwi pełnej to:

 • 3 litry osocza
 • 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego
 • 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego
 • 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego

Ponadto:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi jest uprawniony do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę leków ustala Ministerstwo Zdrowia).

ZHDK ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Niektóre samorządy miejskie wprowadzają bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Kryteria przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów są różne w różnych miastach.

Leki dla krwiodawców:

Osoba, która posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki:

 • objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu
 • leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi

Taką receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

Osoby „uprawnione” obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

Natomiast osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie.

Podstawa prawna:

 • art. 5 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04. Nr 210, poz. 2135).

Źródło: http://www.rckik.poznan.pl/uprawnienia