Deklaracja dostępności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczone w plikach pdf nie są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Sterkowiec
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883359

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Tarnowski
 • Adres: ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883302

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Tarnowie prowadzi podstawową działalność w czterech lokalizacjach na terenie miasta Tarnowa:

 • przy ul. Narutowicza 38 - siedziba główna,
 • przy ul. Nowej 3,
 • przy ul. Ostrogskich 7,
 • przy ul. Urszulańskiej 19.

Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Budynki zlokalizowane przy ul. Narutowicza 38 i ul. Nowej 3 spełniają w zdecydowanej większości minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy, przy czym winda w budynku przy ul. Narutowicza nie posiada informacji głosowej),
 • zamontowano oznakowania kierunkowe dla osób niewidomych (w siedzibie głównej urzędu - ścieżki naprowadzające na parterze, oznakowanie poręczy brajlem oraz wypukłymi strzałkami, prowadzącymi na piętra oraz oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką, w budynku przy ul. Nowej oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką),
 • zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń (windy, rozkładany podjazd dla wózków inwalidzkich zapewniający dostęp do sali konferencyjnej dla osób niepełnosprawnych),
 • zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, pracownicy Dziennika Podawczego),
 • zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia, ćwiczenia i instrukcje dla osób funkcyjnych w procedurze ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych), przy czym brak urządzeń wspomagających procedury związane z ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek przy ul. Ostrogskich 7 spełnia minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz z uwagi na to, iż wejście poprzedzone jest schodami, został zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do pomieszczeń biurowych usytuowanych na piętrach odbywa się z poziomu parteru z wykorzystaniem windy. W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier). Obiekt posiada także oznaczenia pomieszczeń biurowych i sanitariatów oraz poręczy w ciągu komunikacyjnym dla osób niewidomych w alfabecie Braille’a oraz w formie wypukłej. Istnieje także możliwość poruszania się po obiekcie z psem asystującym.

Budynek przy ul. Narutowicza 38 wyposażony jest w jedną pętlę indukcyjną powierzchniową (sala konferencyjna na parterze) oraz trzy pętle indukcyjne stanowiskowe (Dziennik Podawczy, punkt obsługi klientów w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - pokój nr 105, biuro referatu ds. realizacji projektów z zakresu edukacji, kultury i spraw społecznych – pokój nr 320). Budynek przy ul. Nowej 3 wyposażony jest w dwie pętle indukcyjne stanowiskowe (kasa - pokój nr 110 oraz punkt obsługi klientów - pokój nr 304), natomiast budynek przy ulicy Ostrogskich 7 – w cztery pętle indukcyjne na każdej kondygnacji – na parterze na stanowisku ds. transportu, na pierwszym piętrze w kasie oraz na sali obsługi klientów w spraw dotyczących praw jazdy, na drugim piętrze na sali obsługi klienta w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów.

Pozostałe budynki nie są wyposażone w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób głuchych.

Ponadto w 17 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu tarnowskiego prowadzona jest obsługa klientów polegająca na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to budynki udostępnione przez inne podmioty publiczne. Dostępność architektoniczna tych obiektów przedstawia się następująco:

 • we wszystkich zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • we wszystkich zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego,
 • w 14 zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami,
 • w 10 z nich przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych,
 • w 10 zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do pomieszczeń.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą,
 • zmiana kontrastu, tryb nocny,
 • możliwość powiększenie wielkości liter,
 • możliwość przełączenia widoku strony na cały ekran,
 • skip linki,
 • mapa strony.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.
 • Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks:+48 146883310, ePUAP: epuap.gov.pl). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Tarnowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest nieodpłatna.
 • W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Starostwie Powiatowym w Tarnowie (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).